Общи условия за ползване

Общите условия за ползване на уебсайта AgroNET.bg уреждат взаимоотношенията между "Ибекс Медиа" ЕООД, Пловдив, адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Тракия 26, ап. 43 (наричан по-долу "Ибекс Медиа") и всеки един от Потребителите на AgroNET.bg (наричан Потребител).

І. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

1.2. AgroNET.bg (http://agronet.bg) е уебсайт, който дава възможност на потребителите да ползват различни информационни услуги и ресурси, както и да добавят сами такива  и други.

1.3. "Електронна препратка" (линк) е връзка, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.4. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.5. "Интернет страница" по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

1.6. "Потребител" е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта AgroNET.bg информационни услуги и ресурси.

1.7. "Потребителско име" е посочено от Потребителя име (собствено или псевдоним), посредством което той се индивидуализира във AgroNET.bg.

1.8. "Парола" е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с email адреса му индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил и до предоставяните от "Ибекс Медиа" услуги.

1.9. "Потребителски профил" е обособена част от уебсайта AgroNET.bg, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от "Ибекс Медиа" при регистрацията и съхранявана при "Ибекс Медиа", като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва услугите на AgroNET.bg пълноценно, да променя паролата си и др.

1.10. "Потребителско съдържание" е всеки текст, изображение, мултимедийно съдържание или друг материал, който Потребителят разполага на Сървър на "Ибекс Медиа" с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта AgroNET.bg за всички останали Потребители.

1.11. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.12. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

ІI. Предмет на договора

2.1. Чрез Уебсайта AgroNET.bg "Ибекс Медиа" предоставя на Потребителя предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта AgroNET.bg се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на текст, изображения и други, разположена на Уебсайта AgroNET.bg.

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта AgroNET.bg е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил на Потребителя. Такива са, без да се ограничават до, споделяне на активности, публикуване на текст, снимки и други, добавяне на други Потребители като приятели и други услуги, предоставяни на регистрирани Потребители чрез Уебсайта AgroNET.bg.

ІІІ. Приложно поле. Съгласие с Общите условия

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на Уебсайта AgroNET.bg („регистрираните Потребители”). Настоящите Общи условия се прилагат и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта AgroNET.bg („нерегистрираните Потребители”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://agronet.bg/tos.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта AgroNET.bg. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта AgroNET.bg, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта AgroNET.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от началната или която и да е друга Интернет страница на уебсайта AgroNET.bg, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, Потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време в Интернет на страницата http://agronet.bg/community/register.html.

3.4. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен с условията за ползване" в процеса на регистрация и натискане на бутона "Следваща стъпка", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.5. С регистрирането си Потребителят получава достъп до всички предлагани от "Ибекс Медиа" услуги. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят, а в случаите на т. 3.3, предложение последно, родителят или настойникът на Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на "Ибекс Медиа" данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, "Ибекс Медиа" има право да откаже регистрацията.

3.7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, "Ибекс Медиа" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. Потребителско име и парола. Потребителски профил

4.1. При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име, email и парола. Ако Потребителското име и email адресът не са вече заети, Потребителят ги получава, както ги е заявил. Чрез email адресът и паролата регистрираният Потребителят получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които Потребителят запазва своето място в AgroNET.bg, а именно своя Потребителски профил, който ще се намира на подобен адрес http://agronet.bg/community/profile.html. "Ибекс Медиа" не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с email адреса на Потребителя служи за достъп до Потребителския му профил. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно "Ибекс Медиа" в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговите Потребителско име, email адрес и парола.

4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта AgroNET.bg (http://agronet.bg/community/profile.html), съдържаща информация за регистрирания Потребител, предоставена в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на "Ибекс Медиа". Чрез Потребителския си профил Потребителят може да управлява Потребителско си съдържание, да го редактира и изтрива.

4.5. В Потребителския си профил всеки регистриран Потребител може да следи своите активности във AgroNET.bg, броя посещения, публикувани коментари и снимки, както и да добавя нова информация, изискуема от AgroNET.bg.

4.6. Всеки Потребител може да има само един активен Потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). "Ибекс Медиа" може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. Сключване на договора

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3 или т.3.5.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а. За нерегистрираните Потребители - до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта AgroNET.bg;
б. За регистрираните Потребители - за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VI. Промени в общите условия

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от "Ибекс Медиа". Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, "Ибекс Медиа" довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта AgroNET.bg. "Ибекс Медиа" предоставя на Потребителя двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните Потребители имат възможността да заявят в срока по т.6.2. чрез изпращане на съобщение до "Ибекс Медиа", че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от "Ибекс Медиа", се счита, че Потребителят е обвързан с тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и "Ибекс Медиа" за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта AgroNET.bg, при което "Ибекс Медиа" има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VII. Права и задължения на потребителя

7.1. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от "Ибекс Медиа" услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.2. Потребителят има право на онлайн достъп до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта AgroNET.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от "Ибекс Медиа". За да може да ползва Услугите, описани в т.2.3., Потребителят следва да въведе своите email адрес и парола.

7.3. Регистрираният Потребител има право да разполага (upload) на сървър на "Ибекс Медиа" Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

7.4. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от "Ибекс Медиа" Услуги да не зарежда, разполага на сървър на "Ибекс Медиа" и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
н. с лошо качество и неясно съдържание.

7.5. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от "Ибекс Медиа" услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно "Ибекс Медиа" за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г. при констатиране на повредени файлове/съдържание своевременно да уведоми "Ибекс Медиа" за отстраняването им;
д. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-Потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).

7.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от "Ибекс Медиа" услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта AgroNET.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Потребителя, като "Ибекс Медиа" спира достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите Потребители до Потребителското му съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

7.7. Потребителят може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта AgroNET.bg, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта.

7.8. Потребителят се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта AgroNET.bg, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта AgroNET.bg и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. Потребителят се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

7.9. Потребителят има право, посредством функцията за споделяне в други социални Интернет мрежи (като Facebook и Twitter) да сподели публикуваното му вече съдържание в избраните от него социални мрежи. При използване на тази функция Потребителят няма право да разпространява Потребителското си съдържание за търговски цели, включително за продажба на реклама, насочена изключително към определено Потребителско съдържание.

VIII. Права и задължения на "Ибекс Медиа"

8.1. "Ибекс Медиа" се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

8.2. "Ибекс Медиа" няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните му Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. "Ибекс Медиа" няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство "Ибекс Медиа" съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на "Ибекс Медиа", и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на "Ибекс Медиа" или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил от Потребителя в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, "Ибекс Медиа" има право да спре без предизвестие достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.5. "Ибекс Медиа" има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта AgroNET.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от "Ибекс Медиа" или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "Ибекс Медиа". "Ибекс Медиа" не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Уебсайта AgroNET.bg, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от Потребителите електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

8.6. "Ибекс Медиа" има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от трети страни стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от "Ибекс Медиа".

8.7. "Ибекс Медиа" има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.8. "Ибекс Медиа" има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други Потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на "Ибекс Медиа", Потребителят ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

IX. Интелектуална собственост

9.1. С разполагането на всеки текст, изображение или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта AgroNET.bg, Потребителят предоставя на "Ибекс Медиа" неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на "Ибекс Медиа", както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на "Ибекс Медиа" включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на "Ибекс Медиа" и Уебсайта AgroNET.bg в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на "Ибекс Медиа". Потребителят декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, Потребителят декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от Потребителя Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта AgroNET.bg.

9.2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта AgroNET.bg, Потребителят се съгласява и предоставя на всички останали Потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от "Ибекс Медиа" чрез предоставяните услуги на Уебсайта AgroNET.bg, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на "Ибекс Медиа", както и за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, Потребителят изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други Потребители, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

9.3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта AgroNET.bg Потребителят се съгласява и предоставя на "Ибекс Медиа" правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски профили, създадени от други Потребители, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта AgroNET.bg, на които се визуализира Потребителското съдържание.

9.4. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на "Ибекс Медиа", на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите, когато споделя своите активности в Уебсайта AgroNET.bg във връзка с конкретното съдържание в други социални мрежи (като Facebook, Twitter).

9.5. Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от "Ибекс Медиа" на Уебсайта AgroNET.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.

9.6. Регистрираният Потребител е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на "Ибекс Медиа" или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "Ибекс Медиа" и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.8. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на следния e-mail адрес: office@ibex-media.com.

Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

а. Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б. Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в. Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от "Ибекс Медиа";
г. Информация, достатъчна за "Ибекс Медиа", за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д. Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е. Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

"Ибекс Медиа" по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

9.9. В случай, че Потребителят счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до "Ибекс Медиа" със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.8. След получаване на уведомлението, "Ибекс Медиа" го препраща на Потребителя, подал уведомление по т.9.8. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

X. Отговорност. Ограничаване на отговорността

10.1. "Ибекс Медиа" полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "Ибекс Медиа" не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от "Ибекс Медиа" умишлено или при проявена груба небрежност.

10.2. "Ибекс Медиа" не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Освен това, "Ибекс Медиа" не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от Потребителя или станало достъпно чрез Уебсайта AgroNET.bg.

10.3. "Ибекс Медиа" не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на e-mail, посочен от него при регистрацията.

10.4. "Ибекс Медиа" не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на "Ибекс Медиа", проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на "Ибекс Медиа".

10.5. "Ибекс Медиа" не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. "Ибекс Медиа" не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта AgroNET.bg.

10.7. Страните приемат, че "Ибекс Медиа" не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на "Ибекс Медиа" с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи "Ибекс Медиа" предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта AgroNET.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на "Ибекс Медиа" грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от "Ибекс Медиа" за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. "Ибекс Медиа" не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от "Ибекс Медиа", независимо дали е дало или не съгласие за това.

XI. Права на "Ибекс Медиа" в случай на неизпълнение на задълженията на потребител

11.1. "Ибекс Медиа" има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта AgroNET.bg от Потребителя, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на "Ибекс Медиа", нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта AgroNET.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на "Ибекс Медиа", "Ибекс Медиа" има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, "Ибекс Медиа" има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. "Ибекс Медиа" има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до Потребителския профил на Потребителя в случай, че по преценка на "Ибекс Медиа" Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи "Ибекс Медиа" има право да прекрати регистрацията на Потребителя и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта AgroNET.bg от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, "Ибекс Медиа" има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи "Ибекс Медиа" не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

XII. Обезщетения

12.1. Потребителят е длъжен да обезщети "Ибекс Медиа" и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от "Ибекс Медиа" Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети "Ибекс Медиа" за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на "Ибекс Медиа" и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3, изречение последно.

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

XIII. Защита на личните данни

13.1. Уебсайтът AgroNET.bg (накратко "Ибекс Медиа") има право да събира и използва информация относно Потребителите на AgroNET.bg, като гарантира, че личните данни на всички Потребители на "Ибекс Медиа" се обработват съгласно ЗЗЛД.

13.2. Информацията, чрез която Потребител може да бъде идентифициран на Уебсайта AgroNET.bg може да включва име, фамилия, възраст, населено място, e-mail както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта AgroNET.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя съгласно настоящите Общи условия и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

13.3. Всеки регистриран Потребител има право на достъп до потребителския си профил чрез своите email адрес и парола, където може да поправя, актуализира и/или изтрива своите лични данни, съхранявани от "Ибекс Медиа".

13.4. Когато Потребителят използва Услугите на "Ибекс Медиа", публикува лична информация като активности, коментари, снимки, тази лична информация ще бъде достъпна за всички останали Потребители, включващи и не само неговите приятели в Уебсайта. За всички останали Потребители, посетили потребителския профил на Потребителя, е достъпна и предоставената от него информация като име и фамилия, населено място, дата на регистрация, предоставено описание, снимка и други предоставени от Потребителя данни. Потребителят има възможност да ограничи видимостта на своите активности и информация от настройките в личния си профил. В противен случай със съгласието си с настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта AgroNET.bg.

13.5. "Ибекс Медиа" полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

13.6. "Ибекс Медиа" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.7. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, "Ибекс Медиа" ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

13.8. "Ибекс Медиа" събира и използва информацията, предоставена от Потребителя за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за изпращане на промени, новини, подобрения, предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите на "Ибекс Медиа", Потребителят се съгласява да получава информативни и търговски съобщения, изпращани от "Ибекс Медиа". Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Ибекс Медиа".

13.9. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу това, като изпрати писмено съобщение до "Ибекс Медиа" на посочените email адреси за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.10. "Ибекс Медиа" си запазва правото, но не е задължен да следи публикуваното Потребителско съдържание и да предприеме мерки по премахване на подобно съдържание с или без причина, в случай, че то нарушава закона и/или настоящите Общи условия, или с цел защита правата на Потребители на "Ибекс Медиа" или на трети лица. "Ибекс Медиа" си запазва правото да изтрие Потребителско съдържание, ако има основателна молба от Потребители или трети лица.

13.11. "Ибекс Медиа" се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на услугите на AgroNET.bg и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а. това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б. това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на "Ибекс Медиа";
в. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на "Ибекс Медиа" за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите на AgroNET.bg;
д. това не зависи от "Ибекс Медиа", а от личния избор и настройки на Потребителя;
е. други посочени в закона случаи.

13.12. "Ибекс Медиа" може да споделя нелични потребителски данни (като например анонимни данни за потреблението на Уебсайта AgroNET.bg - импресии, кликове, посещения, входящи/изходящи страници, информация за използваните от Потребителите операционни системи, браузъри и др.) със заинтересовани трети страни, с цел по-лесното разбиране концепцията и услугите на "Ибекс Медиа".

13.13. При използване на Уебсайта AgroNET.bg, "Ибекс Медиа" има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на "Ибекс Медиа" във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на "Ибекс Медиа" и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта AgroNET.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, "Ибекс Медиа" съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

13.14. "Ибекс Медиа" има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

13.15. Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9, Компютърни престъпления) и действащото законодателство на Република България.

XIV. Прекратяване и разваляне на договора

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на "Ибекс Медиа" или прекратяване на поддържането на Уебсайта AgroNET.bg;
б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в. други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, "Ибекс Медиа" има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора "Ибекс Медиа" не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до Потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание от сървърите на "Ибекс Медиа", както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

XV. Други условия

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта AgroNET.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато "Ибекс Медиа" е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на "Ибекс Медиа". Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от "Ибекс Медиа", дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.4. Уебсайтът AgroNET.bg се поддържа от "Ибекс Медиа" посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. "Ибекс Медиа" не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта AgroNET.bg извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Настоящите Общи условия са приети с решение на собственика на "Ибекс Медиа" от 26.04.2009 г. и влизат в сила от 27.04.2009 г.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните от "Ибекс Медиа" услуги и други, моля да ги изпращате на следния e-mail адрес: office@ibex-media.com